Landing page

Landing page website iTop hướng dẫn bạn sử dụng nền tảng landing page có sẵn của website cũng như tích hợp nền tảng của Ladipage vào website

Hướng dẫn tạo landing page website iTop

2020-07-23 12:01:16

Hướng dẫn bạn các tạo và chỉnh sửa landing page có sẵn trên nền tảng website iTop

Kết nối Ladipage với website iTop

2020-07-24 11:33:31

Hướng dẫn liên kết LADIPAGE với source website iTop

Cấu hình menu cho Ladipage của website iTop

2020-08-10 11:45:38

Cấu hình menu cho Ladipage của website iTop để khách hàng dễ dàng thao tác tới các phần trong Ladipage

Hướng dẫn đặt landing page làm trang chủ

2019-07-09 11:01:12

Tính năng đặt Landing page làm trang chủ cho phép chủ shop/chủ doanh nghiệp có thể tùy biến ấn tương đầu tiên mà khách hàng nhận được khi truy cập website.