Quản lý bài viết

Menu bao gồm các bài hướng dẫn cách quản lý bài viết website iTop, cụ thể là về cách thêm bài viết mới, tùy chỉnh nhóm bài viết và điều hướng bài viết

Hướng dẫn chèn liên kết vào chữ vào bài viết

2021-04-11 09:43:57

Hướng dẫn chèn liên kết vào chữ vào bài viết

Hướng dẫn tạo thể loại bài viết website iTop

2019-07-09 09:58:47

Tạo thể loại bài viết trong website iTop giúp cho việc quản lý dễ dàng và nhanh chóng hơn. Với các website mang tính chia sẻ tin tức, điều này là đặc biệt quan trọng.

Quản lý điều hướng bài viết website iTop

2019-07-09 10:37:56

Hướng dẫn bạo cách tạo điều hướng bài viết trong website iTop

Hướng dẫn thêm bài viết mới website iTop

2019-07-09 10:55:02

Hướng dẫn bạn cách thêm bài viết mới trên website iTop để dễ dàng SEO website lên top

Quản lý nhóm bài viết website iTop

2019-07-15 08:51:02

Giống như đối với sản phẩm, Nhóm tin tức của website iTop bao gồm 8 nhóm được tạo sẵn, cho phép admin có quyền chỉnh sửa và cấu hình nhóm. Có 2 loại nhóm điều kiện và 6 loại nhóm tự chọn. Có thể tùy chỉnh đổi tên cho tên nhóm